Speed Geeking

[:en]Speed Geeking is an awesome way to be introduced to a lot of great ideas in a short amount of time. It’s also a fantastic way to dip your toes into the waters of presenting and sharing with your colleagues!

The idea of Speed Geeking is this:

At VTC 2017, Speed Geeking will be on the first day right before any of the workshop sessions. It allows delegates to get a snapshot of some of the workshops sessions so they can  prioritize which workshops they want to attend and dive deeper into their learning.

[:vi]Speed Geeking là một cách rất hay để được giới thiệu nhiều ý tưởng trong một thời gian ngắn. Nó đồng thời cũng là một cách tuyệt vời để các bạn tham gia tích cực vào việc trình bày và chia sẽ với đồng nghiệp!

Ý tưởng chính của Speed Geeking là:

Ở VTC 2017, Speed Geeking sẽ diễn ra vào ngày đầu tiên ngay trước các phiên Hội thảo. Điều này cho phép người tham gia có được một cái nhìn tổng quát về các phiên hội thảo, để từ đó có thể ưu tiêu những hội thảo nào mình muốn tham dự và đào sâu chuyên môn.

[:]