Nguyễn Nga Mi

Mi đã giảng dạy tại UNIS Hà Nội từ năm 2016. Cô có bằng Cử nhân Văn học, Tiếng Anh và Thạc sĩ Quản lý Giáo dục. Là một nhà giáo dục kinh nghiệm mười bốn năm trong việc dạy học sinh từ 5 đến 10 tuổi và niềm yêu thích khám phá các ứng dụng công nghệ trong dạy học, cô mong muốn được chia sẻ một số kinh nghiệm về cách thiết kế các hoạt động học từ xa cho trẻ em.


Related Sessions

View full schedule