Dung Tran

Dung Tran is a Vietnamese teacher at UNIS since 1994. Prior to UNIS, she worked as an EAL teacher at a Vietnamese school named Experimental school. Dung Tran teaches the Host country studies course for ECC students and World Language and Home Language course for Elementary students. Inspired by Gandhi’s quote “Be the change you wish to see in the world”, Dung quickly adapts herself to this unique situation during COVID 19- though school is closed,  teaching and learning continue. She actively engages herself and her students in different learning activities during distance learning time.
Dung Tran là giáo viên tiếng Việt ở trường UNIS từ năm 1994. Trước khi dạy học ở UNIS, Dung là giáo viên tiếng Anh ở trường Thực Nghiệm. Dung Tran dạy môn học về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam cho học sinh mẫu giáo và dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học. Luôn nhớ đến câu nói của Gandhi “Hãy là sự thay đổi bạn muốn nhìn thấy ở thế giới”, Dung nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh dạy học đặc biệt trong thời điểm chống dịch COVID 19, dù nhà trường đóng cửa, nhưng việc học và dạy vẫn tiếp tục. Dung đã tổ chức các hoạt động dạy và học khác nhau nhằm kích thích hứng thú học tập từ xa của học sinh.

Related Sessions

View full schedule