Trần Bảo Ngọc

Bảo Ngọc đã làm việc gần 20 năm tại UNIS. Cô hiện đang phụ trách chương trình “Đổi mới giáo dục mầm non”, một chương trình hợp tác giữa UNIS và phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ và giáo viên mầm non trên địa bàn Hà Nội. Bảo Ngọc thích làm việc với nhiều giáo viên nước ngoài và Việt Nam khác nhau, những người đã giúp cô học hỏi được nhiều kiến thức và trưởng thành về chuyên môn. Cô thích truyền cảm hứng và thử thách các đồng nghiệp của mình trong các trường mầm non tại Hà Nội đưa ra những trải nghiệm học tốt nhất cho trẻ em Việt Nam.


Related Sessions

View full schedule