Thiết kế các hoạt động học từ xa cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi

1. Cách thiết lập mục tiêu và lên kế hoạch chi tiết để thiết kế các hoạt động học từ xa theo chương trình giảng dạy

2. Cách ứng dụng một số công nghệ để trình bày bài học hiệu quả và thu hút học sinh

3. Chia sẻ một số ý tưởng, ứng dụng, liên kết, trang web, cuốn sách

Sign Up Here

Workshop Session 3
Location: Date: April 25, 2020 Time: 8:25 AM - 8:55 AM Language: Nguyễn Nga Mi Ninh Vũ