Graduate credit

Graduate credit is available from Buffalo State, SUNY

Turn in the following to the registration desk at the beginning of the conference:

  1. Complete this International Graduate Course Off-Campus Registration form. (Click here to download the form).
  2. Payment $130.00 U.S. dollars in Cash or a US check made payable to the “Research Foundation of SUNY.”

Assignment

  1. Attend all conference sessions.
  2. Complete the workshop reflection in written form (Click here to download the form), submitted by February 15, 2019 OR active participation in a round table discussion at the conclusion of the conference.

[:vi]Tín chỉ tốt nghiệp của trường Buffalo State.

Gửi lại những thứ sau đây tại quầy đăng ký trước khi hội thảo bắt đầu:

  1. Hoàn thành bảng đăng ký International Graduate Course Off-Campus. (Nhấn vào đây để tải về bảng đăng ký).
  2. Chi phí là $130.00 U.S. dollars tiền mặt hoặc ngân phiếu của Mỹ thanh toán được tới Quỹ Nghiên Cứu SUNY.

Yêu Cầu

  1. Tham dự tất cả các phiên hội thảo.
  2. Hoàn thành phiếu phản ánh về hội thảo (Nhấn vào đây để tải về phiếu phản ánh), gửi lại trước ngày 10 Tháng Ba, 2017 hoặc tích cực tham gia vào hội nghị bàn tròn ở cuối hội thảo.